Parenda (NLP) trainingen

Klachtenregeling

Klachtenprocedure:

 1. Parenda streeft ernaar om met haar diensten en opleidingen aan de verwachtingen van opdrachtgevers te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.
 2. Eventuele klachten worden eerst mondeling aan Parenda kenbaar gemaakt. Beide partijen (klager en aangeklaagde) zullen er alles aan doen de klacht onderling op te lossen.
 3. Wanneer beide partijen er mondeling niet uitkomen, zal de klacht schriftelijk of per e-mail aan Parenda kenbaar worden gemaakt. Hierbij dient de klacht tenminste de volgende informatie te bevatten:
  • De naam, het adres, e-mailadres en het telefoonnummer van de klager
  • Een deugdelijk onderbouwde omschrijving van de klacht, voorzien van relevante feiten.
 4. Alle klachten zullen door Parenda vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Indien door Parenda bemiddeling door derden wenselijk wordt geacht zal de klager hieraan meewerken. Bemiddeling zal geschieden onder begeleiding van een onafhankelijk persoon, te weten mevrouw Irma Temmink (trainer, coach, mediator te Amersfoort).
  Eerst nadat bemiddeling is mislukt zal klager eventueel een klacht indienen bij de daartoe bevoegde instantie (zie punt 11 van deze klachtenprocedure).
 6. Parenda onderwerpt zich aan het tuchtrecht van de beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten.
 7. Parenda geeft binnen 2 weken na ontvangst van de klacht een response en streeft er naar de klacht binnen 12 weken af te handelen.
 8. Indien een klacht meer onderzoek nodig heeft dan de gestelde 12 weken dan krijgt de klager schriftelijk een indicatie termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal zijn. In dit schrijven zal ook de reden van uitstel worden toegelicht.
 9. De klager die de klacht heeft ingediend kan binnen 4 weken (20 werkdagen) bij Parenda in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de klager nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. De in deze genoemde procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van welke betrokkene dan ook. Alle betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.
 10. Parenda conformeert zich bindend aan de uiteindelijke uitspraak van de onafhankelijke derde partij.
 11. Parenda is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, met name de VIV, de ABNLP en de NvHNLP. Deze beroepsverenigingen hebben een onafhankelijke en professionele klachtenprocedure.
 12. Registratie van klachten geschiedt voor een periode van 3 jaar.
 13. Verder wordt voor wat betreft geschillen verwezen naar artikel 18 van de Algemene Voorwaarden van Parenda, gedeponeerd bij de KvK Gooi, Eem en Flevoland onder nummer 32144086.
 14. Postadres:
  Parenda
  training, begeleiding en onderwijs
  Mgr. van de Weteringstraat 68
  3828 PH Hoogland
  e-mail: info@parenda.nl