Parenda (NLP) trainingen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 1 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
Parenda
Mgr. van de Weteringstraat 68
3828 PH Hoogland
Artikel 1 Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
- Parenda: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
- Opdrachtgever: de wederpartij van Parenda.
- Cliënt/Cursist: een door de opdrachtgever aangewezen persoon, of een particulier persoon die door Parenda voor training, begeleiding of onderwijs is geaccepteerd en die voor zulk een training, begeleiding of onderwijs op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
- Overeenkomst/opdracht: iedere overeenkomst van Parenda van het leveren tot diensten aan de opdrachtgever.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Parenda en een opdrachtgever waarop Parenda deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Parenda, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Parenda en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De door Parenda gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders in de offerte aangegeven. Parenda is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
4. Parenda kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Parenda daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Parenda anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Parenda niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 2 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
1. Parenda zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; het gaat steeds om een inspanningsovereenkomst, waarbij Parenda een inspanningsverplichting heeft en géén resultaatverplichting. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. De opdrachtgever en/of cliënt en/of cursist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Parenda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of cliënt en/of cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Parenda worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Parenda zijn verstrekt, heeft Parenda het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Parenda de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Indien door Parenda of door Parenda ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtgever vrijwaart Parenda voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Uiterlijk binnen een week nadat Parenda van opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de opdracht, offerte of aanmelding voor een opleiding, cursus of nascholing, heeft ontvangen, waarbij de hierop vermelde dagtekening leidend is, ontvangt opdrachtgever hierop een schriftelijke reactie per post of mail.
2. Vanaf datum dagtekening bevestiging waarover in artikel 5 lid 1 gesproken wordt, krijgt opdrachtgever 14 dagen bedenktijd waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot 14 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag de opdracht kosteloos te annuleren. Wanneer een klant zich 14 dagen of korter voor de training opgeeft, dan heeft deze ook bedenktijd om kosteloos te annuleren. Dit kan dan tot aanvang van de training.
3. Indien opdrachtgever door zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij beoordeling door Parenda plaatsvindt, niet in staat is een opleiding, cursus of nascholing af te maken, kan Parenda besluiten de overeenkomst te ontbinden, waarbij reeds afgenomen diensten worden betaald en de kosten over de niet gevolgde diensten worden gerestitueerd.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Parenda zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Parenda de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 3 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
7. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Parenda daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
8. In afwijking van lid 7 zal Parenda geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Parenda kunnen worden toegerekend.
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Parenda en de opdrachtgever komt eerst tot stand, doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Parenda schriftelijk aanvaardt en de opdrachtgever/cliënt/cursist heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2. De overeenkomst tussen Parenda en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd zoals uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst is bepaald.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Parenda derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Parenda dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden, om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Parenda, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld op de overeenkomst.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden, is Parenda gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
5. Indien Parenda met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Parenda niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Voorts is Parenda gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. huur van ruimtes zijn gestegen.
7. Bovendien mag Parenda het honorarium verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Parenda, dat in redelijkheid niet van Parenda mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Parenda zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Parenda zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Artikel 8 Betaling
ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 4 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Parenda aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Parenda heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Parenda op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Parenda kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 9 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
2. Indien Parenda echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 10 Opzegging, opschorting en ontbinding
1. Parenda is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Parenda ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Parenda kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Parenda bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Parenda kan worden gevergd.
3. Parenda behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar hem verwezen
ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 5 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, stelt Parenda de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.
4. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, kan Parenda de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
5. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichting van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.
6. Indien Parenda tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Parenda gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Parenda gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Parenda recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Parenda zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Parenda, zal Parenda in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Parenda extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Parenda anders aangeeft.
Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Parenda aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 6 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Parenda het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien Parenda aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Parenda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Parenda is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Parenda aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Parenda beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Parenda in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt, om de gebrekkige prestatie van Parenda aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Parenda toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Parenda is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Parenda is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Parenda.
Artikel 13 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart Parenda voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. De opdrachtgever vrijwaart Parenda voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Parenda toerekenbaar is,
Artikel 14 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zoals bijv. de via Parenda te leveren muziekinstrumenten, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht
ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 7 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Parenda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Parenda niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Parenda heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Parenda zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Parenda kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Parenda ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Parenda gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Parenda gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Parenda zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Parenda niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. De door Parenda verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie of informatie zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.
4. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij een en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan Parenda verstrekte opdracht.
Artikel 17 Intellectuele eigendom
1. Parenda behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Parenda behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis
ALGEMENE VOORWAARDEN PARENDA Pagina 8 van 8
Parenda staat ingeschreven bij de KvK Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 32144086
van derden wordt gebracht.
Artikel 18 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Parenda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Parenda het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Parenda en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.